Agenda

4 sept. Actiedag / gemeentedag

5 sept. 11.30 uur, Opening winterwerk, koffiedrinken na de dienst

7 sept. 20.00 uur, kerkenraadsvergadering

15 sept. 19.45 uur, vrouwenvereniging

16 sept. 20.00 uur, bezinningsavond Heilig Avondmaal

21 sept. 19.15 uur, gebedskring

22 sept. 14.00 uur, ouderencontactmiddag

25 sept. 9.00 uur, Kerk open bij de wandelroute

28 sept. 20.00 uur, startavond catechisatie met als spreker Marcel Vroegop. (ook ouderen als toehoorder welkom)

29 sept. 20.00 uur, Bijbelkring, hfdst.9 van "thuis geloven".

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

KERKRESTAURATIEOm onze dorpskerk mooi te houden moeten er steeds restauratiewerkzaaamheden plaatsvinden. Om dit (mede) te bekostigen moeten we als Hervormde Gemeente een flink bedrag bijeen zien te brengen. We zouden het zeer op prijs stellen als u daaraan bij zou willen dragen. Uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0347 9012 98 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn met vermelding van: 'kerkrestauratie'.

Bij voorbaat hartelijk dank!


Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de nieuwste Kerkklanken lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Voor wat betreft het beleid rondom de kerkdiensten houden we ons aan de regelgeving van onze overheid.
Een Protocol voor de werkwijze in de kerkdiensten  is geplaatst onder het kopje 'Kerk-Kerklanken'. Kerkgangers dienen zich dan ook aan dat protocol te houden. Neemt u vooraf goede kennis van dit protocol!
Vanaf Juni is het aantal kerkgangers weer verruimd naar 60 mensen.
De scriba verstuurt uitnodigingen waarop gereageerd kan worden, waarna u bevestiging van een plaats ontvangt.
Gasten die de zondag over in IJzendoorn zijn mogen zich ook bij de scriba aanmelden via de knop 'Contact'.
In de dienst wordt gezongen op gepaste wijze, volgens de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de kerk. Vanaf juni mag de gemeente weer op gepaste wijze zingen. Voor mensen die het risico van zingen te groot vinden worden de laatste rijen in de kerk vrij gehouden, zodat zij wel naar de kerk kunnen komen op veilige afstand van het zingen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht en kunnen naar eigen vrije keuze gebruikt worden.


Zondag 19 september
De morgendienst en avonddienst staat in het teken van het Heilig Avondmaal.en de dankzegging daarvoor.
We hopen weer uit Openbaring 5 het Woord van God te verkondigien en er naar te luisteren, als ook het Heilig Avondmaal bediend wordt. 's Morgens over het Lam van God dat zondaren kocht met Zijn bloed (5:9). De betaling van onze zondeschuld is voldaan. 's Avonds de dankzegging over de lof en dank aan God en het Lam (5:12). Vanuit die eigenschappen van God wil Hij ons de weldaden uit Christus ook schenken.
De preekstof in de voorbereiding was uit Openbaring 5:4-5. De onwaardigheid overwonnen door Christus. En laat de voorbereiding voor ons allen nodig zijn, of we uit genade tot waardige deelgenoten zullen zijn van de bruiloft van het Lam bij Zijn wederkomst. Dan zijn deze avondmaalszondagen ook als een verkondiging voor iedereen bedoeld. Ben ik het waardig? Nee. Christus is het waardig en wil het enkel uit genade aan mij schenken. Gelooft u dat? Hebt u zich al aan Hem overgegeven, dat Hij uw Zaligmaker is?


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?