Agenda

Voor alles geldt: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4: 15

.................................................................

6 okt. Vrouwenvereniging 20.00 uur

8 okt. Kinderclub 18.30 uur

9 okt. Waaljutten 09.30 uur

12 okt. Gebedskring 19.15 uur

12 okt. Kerkenraadsvergadering 20.00 uur

20 okt. Mannenvereniging 20.00 uur

26 okt. Bijbelkring 20.00 uur. Hfdst. 10 'thuis geloven'

27 okt. Vrouwenvereniging 19.45 uur

28 okt. Ouderencontactmiddag, 14.00 uur.

29 okt. Kinderclub 18.30 uur

Welkom in IJzendoorn

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde Gemeente te IJzendoorn.

Wij nodigen u uit om op uw gemak eens rond te kijken op onze site. Op deze site vindt u veel informatie over het kerkelijk leven van onze hervormde gemeente.
Ook de diverse verenigingen, commissies, jeugdwerk etc. gebruiken deze site om zichzelf en hun activiteiten te presenteren.
U kunt kennisnemen van de vele activiteiten, maar het is zeker zo belangrijk om te weten waarom de gemeenteleden in beweging komen. Wij geloven dat de gemeente van Christus een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen.
Met alle beschikbare middelen willen wij die boodschap van het verzoeningswerk van Jezus Christus bij zoveel mogelijk mensen bekendmaken. Dat is de voornaamste reden voor het maken van deze site, naast het praktisch presenteren van de activiteiten die plaatsvinden voor gemeenteleden en belangstellenden.

KERKRESTAURATIEOm onze dorpskerk mooi te houden moeten er steeds restauratiewerkzaaamheden plaatsvinden. Om dit (mede) te bekostigen moeten we als Hervormde Gemeente een flink bedrag bijeen zien te brengen. We zouden het zeer op prijs stellen als u daaraan bij zou willen dragen. Uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0347 9012 98 t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn met vermelding van: 'kerkrestauratie'.

Bij voorbaat hartelijk dank!


Bent u geinteresseerd in ons beleidsplan? U vindt een link onder het kopje ANBI.

Mocht u bepaalde informatie niet aantreffen of hebt u een vraag of opmerking, dan kunt u reageren via de knop "Contact".

De Hervormde Gemeente te IJzendoorn
Dorpsstraat 30
4053 HN IJzendoorn

Preek mee luisteren- of kijken:

Kerkdienstgemist.nl
Geachte meeluisteraars, wellicht heeft u de afgelopen en de komende zondag(en) uw bijdrage aan de collecten in de diensten niet kunnen afstaan. U kunt uw bijdrage (eventueel voor meerdere zondagen tegelijk) overmaken op rekeningnummer: NL66RABO0347901298 van de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente IJzendoorn en NL55RABO0347911390 van de Diaconie.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook opsparen en later alsnog in de kerk geven.
Opnamen
Tijdens de diensten worden beeldopnamen gemaakt die uitgezonden worden via kerkdienst gemist. In verband met de AVG richtlijnen wordt zoveel als mogelijk is gedaan om te voorkomen dat er kerkgangers in beeld komen. Mocht u er moeite mee hebben dat dit desondanks toch kan gebeuren dan kunt u dit aangeven bij de dienstdoende koster. Hij kan er dan voor zorgen dat u een plaats achter de camera kunt innemen om te voorkomen dat u in beeld komt. 

Actuele wijzigingen: Onder het kopje "Kerk" kunt u de nieuwste Kerkklanken lezen.

Onder het kopje 'Kerkdiensten' is het onderdeel 'Liturgie' toegevoegd. Hier vindt u de liturgie en de eventuele vragen bij de preek voor de komende kerkdiensten.
 
Bij de Kerkdiensten
Het past ons de HEERE ootmoedig dank te zeggen dat versoepelingen in de erediensten mogelijk zijn.
Toch willen we als kerkenraad bij de versoepeling van de coronamaatregelen nu niet de grenzen van de mogelijkheden opzoeken. Behoedzaamheid en zorgvuldigheid blijft geboden in de nog altijd zorgelijke en risicovolle situatie rond de coronapandemie.
We zien uit om steeds meer de reguliere kerkgang en het winterwerk zonder beperkingen zijn voortgang te laten hebben, maar zorg dragend voor elkaar, naar lichaam en ziel, vertrouwend op Hem.
Concreet zijn de belangrijkste veranderingen:
De uitnodigingen en registratie hoeft niet meer. U kunt naar de kerk komen zonder zich aan te hoeven melden.
(Alleen gasten vragen we wel via de website om zich aan te melden zodat we overzicht blijven houden van de contactgegevens. Hetgeen van pas kan komen na een onverhoopte uitbraak).
De anderhalvemetermaatregel vervalt. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand!
Op dit moment willen we daarom ook de tussenbanken onbezet houden, zoals ook in de afgelopen tijd.
Een ieder is vrij om op de achterste bank/stoelen te zitten. Zingen mag nu ook op deze plaatsen.
Mocht u nog vragen hebben stel ze gerust.


Zondag 17 oktober
In de morgendienst willen we nog eenmaal in de preek stil staan bij het Bijbelboek Openbaring en wel bij het zevende zegel. (Openb.8:1 en 4. Na het zesde zegel komt het eindoordeel nog niet direct. God beschermt de verzegelden voor de verdrukking. Daarna is er bij het zevende zegel een stilte. Dan worden de gebeden opgezonden als reukwerk voor God. Kunnen en willen wij stil zijn voor God in deze eindtijd? Mogen ook onze gebeden opgezonden worden tot Gods genadetroon. Waar bidden wij voor?
In de avonddienst een gezegende dienst met de gastpredikant gewenst.


Bijbeltekst: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal". (Matth. 24: 42)

Collectemunten bestellen


CD van een preek bestellen

Bij ons te gast?